A la Une

24 avril 2023

MALAGASY TSY MAMPIASA ZAZA TSIA AMIN’NY FANAVAKAVAHANA TSIA AMIN’NY ASA AN-TERY FANARAMANA ARA-DALANA FIAROVANA NY TONTOLO IAIANANA FAHASALAMANA SY FIAROVANA AMIN’NY ASA TSIA AMIN’NY HERISETRA FITSIPI-PITONDRAN-TENA MENDRIKA FAHALALAHANA HIVONDRONA SY HANAO FANGATAHANA IOMBONANA FIAROVANA IREO MPIASA TANORA TSY MISY ASA TSY AZO ANTOKA FANAJANA NY FENITRA AMIN’IREO CERTIFICATION FITANTANANA NY TOHITOHIM-PAMATSIANA FAMPAHAFANTARANA SY FAMPANDRAISAN’ANJAARA NY MPIASA https://www.savonnerie-tropicale.mg/wp-content/uploads/CODE-ET-ETHIQUE-VER-MG-a.jpg FRANCAIS PAS DE RECOURS AU TRAVAIL DES ENFANTS NON-DISCRIMINATION PAS DE TRAVAUX FORCE REMUNERATION LEGALE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  [ Read More ]

1 janvier 2022

• Savonnerie Tropicale – Huilerie Melville is committed to providingequal employment opportunities. This means that we must treat ourSTHM staff and applicants fairly and never engage in any form ofdiscrimination. • In our employment decisions; including recruitment, hiring, training,salaries and promotions; we do not discriminate between people based ontheir:• ethnic or national origin,• citizenship,• manners,• family situation or pregnancy,• sex or sexual orientation• gender identity,• disability,•physical appearance,• union membership,• political affiliation,• age and•religion. https://www.savonnerie-tropicale.mg/wp-content/uploads/ND-STHM-2022-D.png

1 janvier 2022

POLITIKA MANOHITRA NY FANAVAKAVAHANASavonnerie Tropicale – Huilerie Melville dia manome lanja ny miralentaeo amin’ny sehatra arak’asa. Izany hoe, izahay dia tsy maintsy mandrayantanana tsara ireo mpiasa STHM sy ireo vao mitady asa amin’ny aradrarinysy ny hitsiny ary tsy mahazo mampiseho endrikafanavakavahana mihitsy na inona na inona antony.Raha ny momba ny fandraisanay fanapahan-kevitra manodidina ny asa ;toy ny fampidirana mpiasa vaovao, ny fampiofanana , ny mari-karama syny fisondrotana sokajy ;dia tsy azo ankinina velively amin’ireto fepetramanaraka  [ Read More ]

1 janvier 2022

POLITIQUE DE NON – DISCRIMINATION Savonnerie Tropicale – Huilerie Melville s’engage à fournir l’égalité deschances en matière d’emploi. Cela signifie que nous devons traiter noscollaborateurs STHM et les candidats de manière juste et ne jamais nousimpliquer dans une forme de discrimination, quelle qu’elle soit. Dans nos décisions en matière d’emploi ; ce qui inclut le recrutement,l’embauche, la formation, les salaires et les promotions ; nous ne faisonspas de différence entre les personnes sur base de  [ Read More ]