MALAGASY

TSY MAMPIASA ZAZA

TSIA AMIN’NY FANAVAKAVAHANA

TSIA AMIN’NY ASA AN-TERY

FANARAMANA ARA-DALANA

FIAROVANA NY TONTOLO IAIANANA

FAHASALAMANA SY FIAROVANA AMIN’NY ASA

TSIA AMIN’NY HERISETRA

FITSIPI-PITONDRAN-TENA MENDRIKA

FAHALALAHANA HIVONDRONA SY HANAO FANGATAHANA IOMBONANA

FIAROVANA IREO MPIASA TANORA

TSY MISY ASA TSY AZO ANTOKA

FANAJANA NY FENITRA AMIN’IREO CERTIFICATION

FITANTANANA NY TOHITOHIM-PAMATSIANA

FAMPAHAFANTARANA SY FAMPANDRAISAN’ANJAARA NY MPIASA

https://www.savonnerie-tropicale.mg/wp-content/uploads/CODE-ET-ETHIQUE-VER-MG-a.jpg

FRANCAIS

PAS DE RECOURS AU TRAVAIL DES ENFANTS

NON-DISCRIMINATION

PAS DE TRAVAUX FORCE

REMUNERATION LEGALE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NON AUX HARCELEMENTS

COMPORTEMENT ETHIQUE

LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DROITS DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

PROTECTION DES JEUNES TRAVAILLEURS

PAS D’EMPLOI PRÉCAIRE

RESPECT DES PRINCIPES ET CRITERES DE CERTIFICATION

GESTION DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ET EFFET CASCADE

IMPLICATION ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS

MÉCANISME DE RÉCLAMATION

https://www.savonnerie-tropicale.mg/wp-content/uploads/CODE-ET-ETHIQUE-VER-FR-a.jpg

ENGLISH

NO USE OF CHILD LABOR

NO DISCRIMINATION

NO FORCED LABOR

LEGAL REMUNERATION

ENVIRONMENTAL FRIENDLY

HEALTH AND SECURITY AT WORK

NO TO HARASSMENT

ETHICAL BEHAVIOR

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING RIGHTS

PROTECTION OF YOUNG WORKERS

NO PRECARIOUS EMPLOYMENT

COMPLIANCE WITH CERTIFICATION PRINCIPLES AND CRITERIA

INVOLVEMENT AND PROTECTION OF WORKERS

COMPLAINTS MECHANISM

https://www.savonnerie-tropicale.mg/wp-content/uploads/CODE-ET-ETHIQUE-VER-ENG-a.jpg